Vi er kjent med at NFF Hordaland har sendt ut eit skriv til alle klubbane som eit svar på vårt arbeid med å få vedtatt ein norsk boikott av fotball-VM i Qatar (Sjå skriv under). Sidan skrivet frå kretsen i så stor grad liknar eit partsinnlegg mot boikott tillet vi oss å komme med eit motsvar.

Først vil vi sei at vi saknar det store biletet i kommunikasjonen frå både NFF og NFF Hordaland rundt fotball-VM i Qatar. Vårt engasjement kjem av at vi trur at ein annan fotball er mulig. Ein fotball som ikkje vert styrt av korrupte leiarar i FIFA. Ein fotball som ikkje vert brukt som ein politisk PR-kampanje for å reinvaske omdømet til autoritære regime. Og ikkje minst ein fotball som ikkje fører til at menneske lid og dør. Det er dette denne debatten handlar om!

NFF Hordaland stiller fire svært leiande spørsmål til klubbane, kor tre av spørsmåla bidrar til å skape frykt for kva konsekvensar ein boikott kan ha for norsk fotball og idrett. Vi vil gjerne stille nokre andre spørsmål, som vi meiner er langt viktigare:

  • Kor går grensa for kva menneskerettsbrot fotballen kan tolerere i vårt namn før vi seier at nok er nok?
  • Korleis skal vi kunne sette makt bak krava om ein meir rettferdig og human fotball om vi ikkje er villige til å bruke boikott som verkemiddel når ti år med dialog ikkje har ført til konkrete endringar?
  • Om vi vel å delta i Qatar-VM, kva konsekvensar får det for menneskerettane og arbeidsvilkåra i samband med framtidige meisterskap?
  • Kva vil ettertida sei om oss dersom vi stilltiande aksepterer at vi speler fotball i eit land som har ofra mange, mange menneskeliv for at vi skal vere der?

Verdiane vi kjemper for er dei same som breiddefotballen kjemper for kvar dag: Idrettsglede, respekt, mangfald og inkludering. Denne meisterskapen representerer det stikk motsette av dette. Qatar-VM vil for evig handle om massiv korrupsjon, dødsfall og ei rasistisk, slaveliknande arbeidsorganisering. 

Vi fotballsupporterar kjem til å kjempe heilt fram til fotballtinget 20.juni, og håpar så mange som mulig av klubbane i Hordaland vil vere med oss for å skape ei varig endring av den internasjonale fotballen. Vi håpar også at vi etter fotballtinget i juni kan legge til “mot” som ein kjerneverdi i norsk fotball.

Beslutninga om boikott av Qatar-VM ligg no til det beste vi har i norsk fotball, nemlig fotballdemokratiet. Demokratiet gir oss ein rett til – men også eit ansvar for – å bestemme kva verdiar idretten vår skal byggast på. Kvar klubb må gjere seg opp si eiga meining, men vår oppmoding er klar: Ta stilling til saken basert på dei rette spørsmåla og møt opp på fotballtinget 20.juni!

Til sist vil vi sitere Arnulf Øverland som direkte melding til alle klubbleiarar:

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
Og si: Det er sørgelig,
stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
Den urett som ikke rammer dig selv!
Jeg roper med siste pust av min stemme:
Du har ikke lov til å gå der og glemme!

Med vennlig helsing
Erlend Ytre-Arne Vågane
Leiar i Brann Bataljonen Bergen

Skriv fra NFF Hordaland 4.mai 2021:

Til:          Klubber i Hordaland

Her kommer relevant informasjon om det ekstraordinære forbundstinget 20. juni.

Da skal vi ta stilling til deltakelse i fotball VM i Qatar 2022, og hvordan kvinnefotballen skal se ut fra 2.divisjon og nedover systemet. Forbundstinget i mars besluttet å nedsette to utvalg som skal komme med en innstilling til forbundsstyret i disse sakene.

15.5.:                    Utvalgene legger frem sine rapporter til Forbundsstyret
16-21.5.:              Forbundsstyret behandler rapportene og beslutter sin innstilling til det ekstraordinære tinget
22.5.:                    Sakspapirer vedr. det ekstraordinære tinget publiseres til klubbene
31.5.:                    Styremøte NFF Hordaland – standpunkt til tingsakene vedtas
1.6.:                      Info- og dialogmøte med klubbene i Hordaland vedr. tingsakene
20.6.:                    Ekstraordinært forbundsting, på dagsorden Qatar og 2.div. kvnner

Det er liten tvil om tinget i juni blir viktig, og særlig Qatar spørsmålet skaper debatt. Vi i kretser og klubber er ansvarlige for å ta dette valget. Kretsen skal ikke diktere hva noen skal stemme, men vi er opptatt av at valget blir tatt på et riktig grunnlag.

  • Har vi nok informasjon til å fastslå at boikott er det beste virkemiddelet for å forbedre menneske- og arbeidstakerrettighetene i Qatar?
  • Vet vi hva en boikott av VM vil ha å si for norsk fotballs framtidige politikk, må for vi eksempel nekte våre klubber og landslag å spille kamper mot lag fra nasjoner som bryter menneskerettigheter?
  • Vet vi hvilke sportslige og økonomiske konsekvenser en boikott vil ha for norsk fotball?
  • Er vi klar over hvilke konsekvenser en boikott vil ha for andre norske idretter og deres deltagelse rundt om i verden?

Det er avgjørende at klubbenes valg blir tatt på grunnlag av best mulig tilgjengelig informasjon. Derfor vedtok forbundstinget i mars at det skulle settes ned et utvalg som skal lete fram opplysninger om situasjonen i Qatar og utrede konsekvensene en evt. boikott vil ha. Les mer om utvalget her.

Utvalgets rapport vil bli fremlagt i midten av mai. Man trenger selvsagt ikke å være enig i utvalgets konklusjon – men bruke informasjonen i rapporten til å trekke sine egne slutninger.

Det er registrert at Norsk Supporterallianse har skrevet brev og kontaktet klubber for å påvirke dere til å stemme for boikott av Qatar-VM på det ekstraordinære tinget 20. juni. Det er bra at supportere engasjerer seg, og vi deler deres bekymring for migrantarbeidernes forhold i Qatar, brudd på menneskerettighetene og det som kalles «sportsvasking», men vi i krets og dere i klubb bør ha fakta på bordet før vi kan ta en beslutning. Rapporten fra utvalget og innstillingene fra Forbundsstyret vil danne et bredest mulig beslutningsgrunnlag for det viktige valget vi skal ta.

Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i rapportene som fremlegges i midten av mai, før man tar et endelig standpunkt til hva klubben skal stemme på det ekstraordinære tinget. Dette sikrer tid til grundige debatter og gode refleksjoner før den viktige avgjørelsen skal tas 20. juni.

Bevisbyrden ligger ikke hos dem som ønsker å holde Norge unna korrupsjon og grove brudd på menneskerettighetene. En del motstandere av boikott prøver å få det til å virke slik.

Det er en pågående informasjonskrig i Fotballnorge. På den ene siden er det mange lurvete fotballsupportere som meg selv, samt mange fotballklubber, organisasjoner og helt vanlige medmennesker. På den andre står mektige organisasjoner som FIFA, NFF og ikke minst Qatar. I midten er alle som føler seg usikre, som opplever at dette er vanskelig å ta stilling til.

Boikott er et sterkt (og mye brukt ord), derfor prøver jeg å si at dette handler om hvorvidt vi skal delta i fotball-VM eller ikke. For det er slik det er. Konkurransen har ikke begynt, ikke engang kvalifiseringen. Den begynner 24. mars mot Gibraltar. Vi skal avgjøre nå om vi vil delta her, eller ikke. Jeg mener at vi ikke skal gjøre det. Hele konkurransen er på tvers av det verdisynet Norge til vanlig er så glade i å fronte. Det er kjøpt med korrupsjon og bygget på bekostning av en underklasse som jobber seg i hjel langt unna familiene sine, for å være sponsorplakat for Qatar slik en rekke andre mesterskap nylig har vært.

Argumentene fra et fotballforbund i panikk spente i starten fra et påstått inntektstap på 100-200 millioner (penger NFF bare får dersom vi kvalifiserer oss og gjør det bra i VM), straffereaksjoner fra FIFA, pekefingre mot at andre land også har autoritære regimer, at ingen bryr seg om Norge ikke deltar, og så videre. Fotballpresidenten var sågar bekymret for at alle slavene ville bli arbeidsledige.

Et av argumentene som nå går igjen i debatten om Norge skal delta i Qatar-VM er hvorvidt dette vil gjøre forholdene for gjestearbeiderne/slavene der bedre. Dette argumentet kommer både fra Fotballforbundet selv, og det adopteres fra deres meningsfeller og sverddragere. Som i Ketil Lindseths kronikk på torsdag, påstås det nærmest at vi er nødt til å sannsynliggjøre, om ikke bevise, at arbeiderne som i 11 år har levd under forferdelige forhold vil få det bedre av at Norge avstår fra å delta. Dette skinner igjennom som lettvint og en helt urimelig måte å snu bevisbyrden vekk fra seg selv på.

Det er ikke pro-boikott som må bevise noe. Det er en mengde faktagrunnlag som beviser hvordan 2 korrupte FIFA-menn ble avslørt allerede før de skulle tildele mesterskapet, og 16 av de resterende 22 ble suspendert, siktet eller satt i fengsel senere. Det er en mengde bilder, video og dokumentasjon som viser forholdene arbeiderne lever under.

NFF hevdet først at de trengte tid fram til høsten med å finne all informasjon de trenger. Hva har de gjort i 11 år? Det er ikke slik at temaet boikott er nytt, det har blitt jevnlig tatt opp. Til og med deres egen landslagssjef i 2016. Det er et spill for galleriet at de ikke vet nok. De så plutselig at medlemmene ville bruke makten sin mot dem. Derfor vil de ha tid. Til å tåkelegge og trekke i tråder. For NFF vil til VM, det skal det bare ikke være noen tvil om. Og de kommer til å sette i gang et kjempeapparat for å påvirke voteringen til sin fordel. Det er nå berammet ekstraordinært forbundsting 20. juni. I de kommende tre månedene må man gjøre grundig faktasjekk av informasjonen som tilsynelatende taler NFFs sak.

Fotballforbundet henviser gjennomgående til International Labour Organisation (ILO). Denne organisasjonen var sterkt kritisk til forholdene i Qatar da de ble tildelt VM, helt frem til Qatar fra 2019 begynte å betale dem et årlig beløp i hundremillionersklassen. Siden da har det ikke kommet en eneste kritisk kommentar eller rapport fra hverken dem eller The International Trade Union Confederation. Dette burde få alarmlampene til å lyse hos de fleste, men Fotballforbundet bruker dem gjerne til inntekt for deres sak. De har hatt få problemer med å bruke diskrediterte kilder tidligere.

NFF har også skjøvet Amnesty foran seg, noe sistnevnte ikke likte spesielt godt. FIFA har hevdet til VG at det har vært stor fremgang i arbeidernes rettigheter, men Amnesty forteller at mange av disse lovene er i ferd med å bli reversert allerede et år før VM har begynt. Det er ikke et godt tegn, men det oppsummerer mitt synspunkt greit. Norge kan ikke endre Qatar. Vi kan i beste fall bare sminke deres fremtoning frem til festen er over. Deretter skal Qatar leve videre av turisme. Man skal være ganske naiv for å tro at den fattige, relativt rettighetsløse underklassen som utgjør 90% av innbyggerne skal få det bedre fremover uansett utfall.

Det blir stadig pekt på andre land, andre mesterskap og andre idretter som også «burde vært boikottet» om man først skal «legge seg på denne linjen». Noe som kan lamme enhver aktivisme er å tenke på alle andre ting enn hva man kan gjøre noe med. Og nå er det Qatar, VM og Norges deltakelse der som skal avgjøres. Whataboutism kan legges i en skuff med argumentet om at slavene kan bli arbeidsledige.

Det er NFF som må bevise at dette er et mesterskap Norge med god samvittighet skal delta i. Det har de bedt om enda lenger tid for å klare. Det er nå opp til oss om 11 år er nok, eller om man trenger mer tid til på skjønne at å gjennomføre VM er en dårlig idé.

NFF har frontet Handshake for peace, rødt kort mot rasisme og nedsetter en komité hver gang de mener de skal gi oss noen gode holdninger. Nå viser de at det ikke er like lett å være opptatt av menneskerettigheter når det koster dem noe. Derfor har jeg tidligere heist 6 røde flagg om hvorfor vi må tvinge NFF til å velge riktig. Som nevnt så har NFF nå berammet ekstraordinært årsmøte for å unngå votering om boikott på søndag. Men de har bare sagt at det skal drøftes der. Ville du blitt overrasket om det ble veldig vanskelig for demokratiet å stemme for en boikott, i tråd med årsmøtevedtakene hos mange av klubbene? Rødt flagg nr 6 der altså.

For noen dager siden ble det klart at selskapet som leverer gressbanene til FIFA også boikotter. Det må være spesielt å være fotballforbund og se at gresset de vil spille på bryr seg mer om menneskerettigheter enn dem selv.

PS:

13.03.2021 kl 11:08 – VG skriver at danskene, der debatten har vært betydelig mindre profilert, er for boikott av VM. Jeg kjenner ikke til tilsvarende undersøkelse i Norge.

TV2 bringer noen triste historier om hvor fælt det var for spillerne som «fikk drømmen knust» da landslaget sammen med 64 andre land boikottet OL i Moskva. De har intervjuet en rekke tidligere idrettsutøvere som alle er mot boikott, mye fordi det angivelig «ikke hjelper». Tematikken er nøyaktig som ovenfor – den som bare tar et standpunkt for moral, etikk og menneskerettigheter vil bli klubbet ned om man ikke faktisk kan gjøre en beviselig forskjell. Det er nok tungt å ta inn for de mange som har demonstrert for et eller annet foran Stortinget og ambassadene.

Skrevet av:
Bjørnar Posse Sandboe
Ressursperson NSA
Tidl. talsmann NSA 2013-2019
Styreleder/styremedlem Stabæk Support 2009-2021
Read More

Delegatene bør stemme for boikott av Qatar-VM allerede på søndag. Her er 6 røde flagg som forteller hvorfor.

Jeg skal være åpen om standpunktet mitt: Jeg synes ikke Norge skal delta i VM i Qatar, og jeg synes styret i Norges Fotballforbund (NFF heretter) bør få minst mulig spillerom til å avgjøre om vi skal delta eller ikke.

(Bildet over er fra Amnesty’s video. Inne i kisten ligger en gutt på 16 år.)

Årsaken til at jeg vil begrense forbundsstyrets spillerom er at jeg gjennom ulike verv i supportermiljøet de siste 12 årene har jobbet en del med (men mest mot) NFF, spesielt i saker som NFF ikke egentlig vil ta i. Jeg har altså gjort meg en og annen erfaring om Fotballforbundets modus operandi.

Derfor må jeg heise noen røde flagg til de «nye» som kommer inn nå, som kanskje tror at forbundsstyret oppriktig vil ha en åpen debatt og at de setter menneskerettigheter først.

Rødt flagg nr. 1

NFFs mål er at VM i Qatar gjennomføres, og at Norge deltar. Det er det ingen tvil om, og dette vil farge alle «debatter» de mener skal belyse situasjonen. Det viste de ettertrykkelig i videokonferansen med klubblederne forrige fredag, hvor VG mente det ble brukt uakseptable virkemidler. NFF vil trekke inn folk som taler til inntekt for deres syn – og få dempet protestene nok til at Norge kan delta i VM uten for mye bryderi.

Rødt flagg nr. 2

NFF vil alltid prøve å la tiden arbeide for egen sak. De har hørt protester om boikott i mange år både fra fotballen og utenfor – også fra sin egen tidligere landslagssjef, men likevel kom angivelig dette helt uventet på dem nå. De sier de ikke har noen mulighet til å utrede hva en boikott kan bety, og nå er vi visstnok «tvunget» til å utsette avgjørelsen til et ekstraordinært fotballting. De mener til og med at det må skje først til høsten! NFF har alt å tjene på at vi bruker masse tid på å diskutere med hverandre, mens de fortsetter planleggingen av VM-deltakelsen. De vil ha utvalg og utredninger, men gjerne diktere hvem som skal sitte i dem. Der fanden vil at intet skal skje, der nedsetter han en komité.

Rødt flagg nr. 3

Qatar skulle aldri fått tildelt VM. De var i konkurranse mot USA, Japan, Sør-Korea og Australia. 2 av de 24 som skulle beslutte tildelingen av mesterskapet ble avslørt av Sunday Times da de ønsket å ta imot penger i bytte mot deres stemmer, allerede før tildelingen. 16 av de resterende 22 er suspendert, siktet eller fengslet.

Det er likevel ikke dét som gjorde at tidligere fotballpresident Yngve Hallén var skeptisk til Qatar. Til NRK fortalte han at han trodde det ikke ville utvikle fotballen i landet. Ikke et ord om korrupsjon.

Rødt flagg nr. 4

Ledelsen i NFF gjør ikke noe om de ikke blir tvunget. Vi har fått store ord om dialog, festtaler med patos, og lite troverdige inspeksjoner på guidet tur med refleksvest i regi av Qatar. NFF hevder storslagent at vi er en fanebærer for fred og menneskerettigheter med Handshake for peace, Pride, Rødt kort mot rasisme og komiteer mot hets. Til tross for dette vil ikke norske fotballedere ta et oppgjør med et land som straffer homofili med fengsel, og tvinger 90% av landets innbyggere til å arbeide for dem til de dør.

Da Brann i 2015 ville spille med cornerflagg i regnbuefarger, ble de nektet fordi NFF var redde for hvordan internasjonale forbund ville reagere – og prøvde seg flere ganger på pinlig bløffing om endringer i regelverket fram til de ble tvunget til å gi etter. Er det et slikt fotballforbund som skal fortelle Qatar og FIFA noe som helst om hvordan de skal gjøre ting nå, frivillig?

Rødt flagg nr. 5

Vikarierende NFF-argumenter spenner fra et påstått tap på 100-200 millioner, straffereaksjoner fra FIFA, «hva med andre land som bryter menneskerettighetene», konsekvenser for arbeiderne i Qatar med mer – alt ettersom hvem NFF trenger å presse. Folk i breddeidretten forteller at de blir forsøkt skremt til å stemme mot en boikott, med påstander om et hundretalls millioner kroner som vil forsvinne.

Men norsk fotball er i stand til å tåle en ventet nedgang i inntekter. Straffereaksjon fra FIFA som en følge av demokratisk votering er høyst uklart, og sannsynligheten for at gjestearbeidere får det bedre om man belønner deres «arbeidsgivere» er i beste fall ønsketenking.

Og forresten! Det er fortsatt ingen som har fortalt oss hvor disse 100-200 tapte millionene kommer fra.*

* Jeg blir fortalt nå at de 100-200 millionene er inntekter man får dersom man kvalifiserer seg til VM. Det vil si at vi ikke har fått disse pengene siden sist vi kvalifiserte oss til et mesterskap. Det er heller ikke penger man har budsjettert med. Når NFF truer med at vi taper 100-200 millioner truer de altså med penger som ikke finnes ennå.

Klubbene og delegatene får dermed beskjed om at dersom de stemmer for boikott, kan det være NFF ikke klarer å tjene 200 millioner kroner på en av de største korrupsjonsskandalene i fotballhistorien – og da har snart 7000 slaver dødd forgjeves.

Rødt flagg nr. 6

Forbundsstyret kan når som helst kalle inn til et ekstraordinært årsmøte (EO). Det har de ikke gjort ennå, og de svarer ikke på hvorfor det ikke har blitt gjort*. Derfor er det også høyst uklart hva et eventuelt forslag man skal votere over vil bestå av. Dersom delegatene slår seg til ro med at ting «sikkert» blir tatt hånd om på EO, kan de komme til å se at dette EO plutselig blir langt utpå høsten (slik NFF har sagt at de ønsker). Det kan også bli begrenset antall deltakere, krav om at det MÅ være fysisk – eller andre triks Fotballforbundet kan bruke for å tippe en votering i deres favør. Forbundsstyret kan til og med velge å forfatte et forslag som ikke egentlig kan gi en boikott uansett utfall. Det vil i så fall bli svært stygt, men stygt er ikke noe nytt for NFF. Det viktigste er at de får det som de vil, koste hva det koste vil.

Er dette noe vi vil være med på?

Qatars inntektskilde under og etter VM skal være turisme. Det er ingenting som tyder på at 90% av befolkningen, altså «gjestearbeidere» som har passet sitt innelåst hos «arbeidsgiveren», skal få det bedre etter VM – uansett om Norge er med eller ei. Norge kan antakelig ikke hjelpe Qatar.

Men idretten vår er ikke til salgs for enhver pris, og det er vi med på å bestemme. Og selv om vi blir forsøkt overlesset med informasjon, prosesser, debatter, utsettelser, whataboutism og tåkelegging må vi fortsatt koke det ned til et enkelt spørsmål.

Er dette noe Norge skal være med på? Det har Tromsø, Strømsgodset, Odd, Rosenborg, Viking, Brann og Ranheim allerede sagt nei til. Vålerenga og Stabæk voterer om det samme i kveld (onsdag). Arbeidermandsforbundet og bygningsarbeidere i Oslo og Bergen har gått tydelig ut og krevd boikott. Tidligere landslagssjef Egil Olsen også. I dag (onsdag 10. mars) står nesten alle ungdomspartiene sammen i VG og fronter boikott – kun med unntak av Unge Høyre som har årsmøtevedtak mot boikott generelt. Dagbladet ber om at VM i likhuset må stoppes. Rafto-stiftelsen mener boikott må vurderes og kritiserer NFFs håndtering av oppgjøret.

Fotballpresident Terje Svendsen oppsummerer den uttalt viktigste grunnen til at NFF ikke ønsker å boikotte:

Den viktigste årsaken er at det er vanskelig å se at det er i gjestearbeiderens interesse at Qatar-VM avlyses. Det vil tvert imot sende hundretusener av arbeidere ut i akutt arbeidsløshet. 

Terje Svendsen, Fotball.no

Det gjelder å holde slavedriverne tilfreds, så ikke slavene blir arbeidsledige. Det er veldedighet på et nytt nivå.

Stem for den idretten du ønsker

Enten deltar vi i et VM i Qatar, eller så gjør vi det ikke. Er vi med, er vi en del av plakaten Qatar har kjøpt til sitt regime. Betalt til et dusin ++ av FIFAs mange korrupte menn. Bygget av annenrangs fattigfolk som ikke har noe annet valg enn å jobbe til de stuper, langt hjemmefra. Og vi har hatt 11 år til å tenke over om det er riktig eller ikke.

Det er nok trenering nå. Vi trenger en tydelig votering om Norge fortsatt skal være med eller ikke. Og den voteringen bør involvere hele fotballen – med et bindende vedtak. Det er dette Fotballtinget er til for. Og her bør delegatene stemme for at Norge ikke skal delta i VM i Qatar.

Som det blir sagt: Grasrota er fotballens eneste håp.

Skrevet av:
Bjørnar Posse Sandboe
Ressursperson NSA
Tidl. talsmann NSA 2013-2019
Styreleder/styremedlem Stabæk Support 2009-2021
Read More

Norsk Supporterallianse, Plan Norge og Virke Reise Utland ber norske VM-turister i Brasil være obs på utnyttelse av sårbare barn under fotball-VM. Det opprettes et eget nødnummer du kan ringe dersom du er vitne til prostitusjon eller vold som rammer barn.

Meld ifra om du ser noe.

Da blir saken rapportert og barnerettighetsorganisasjonene i Brasil får mulighet til å følge opp. Telefonen er bemannet med engelskspråklige operatører i juni og juli.

Read More