§ 1 FORMÅL

Norsk Supporterallianse (NSA) er en uavhengig interesseorganisasjon for supporterklubber. NSA skal ivareta medlemsklubbenes interesser overfor andre organisasjoner og media. NSA skal arbeide aktivt for konfliktløsende og kontaktskapende tiltak mellom supporterklubbene. NSA skal aktivt jobbe for stående, syngende supportere. NSA tolererer ikke diskriminering av noen grunn, inkludert følgende: etnisk opprinnelse, funksjonshemming, religion og tro, kjønn, seksuell orientering og alder. NSA tar avstand fra all voldsutøvelse, både verbal og fysisk. NSA skal ivre for en positiv fotball- og supporterkultur, inkludert verdier som fair play og godt styresett.

§ 2 MEDLEMMER

Som medlem i NSA aksepteres supporterklubber med tilholdssted i Norge, som støtter norske fotballag og som stiller seg bak NSAs verdi­grunnlag. Styret tar opp nye medlemsklubber. Det stilles krav om minimum ett års drift før medlemskap kan innvilges.For å bli opptatt som medlemsklubb, må supporterklubben ha et demokratisk valgt styre, gjennomføre regelmessige årsmøter, føre regnskap og innkreve medlemskontingent. Det kan som hovedregel tas opp inntil tre medlemsklubber pr. fotballklubb. Styrets avgjørelse om opptak kan av søker ankes inn for årsmøtet. Årsmøtets avgjørelse er endelig. Alle supporterklubber som har betalt kontingent for gjeldende år, har fullverdige rettigheter i NSA. Kun medlemmer i supporterklubber tilsluttet NSA er valgbare til tillitsverv i NSA og medlemskap i supporterklubben er en forutsetning for utøvelse av tillitsvervet.

§ 3 TILSLUTNING TIL ANDRE ORGANISASJONER

NSA kan etter vedtak på ordinært årsmøte slutte seg til øvrige organisasjoner.

§ 4 KONTINGENT

Innbetalt kontingent gjelder for det kalenderår kontingenten er betalt – med mindre annet år blir definert ved innbetalingen. Kontingent for foregående år må være innbetalt senest to uker før årsmøtet, for å kunne beholde sine rettigheter og ha stemmerett ved årsmøtet.

§ 5 ÅRSMØTEINNKALLING

Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 – tre – ukers varsel. Innkallingen skal inneholde opplysninger om sted, dato og klokkeslett. Beretninger, regnskap, forslag til kontingent, budsjett, forslag til eventuelle vedtektsendringer som styret ønsker å fremme, frist for innsendelse av forslag, samt valgkomiteens innstilling sendes ut senest 2 – to – uker før årsmøtet.

§ 6 ÅRSMØTET

NSAs høyeste myndighet er årsmøtet. Supporterklubber med 0-999 medlemmer har 1 stemme, supporterklubber med 1000-1999 medlemmer har 2 stemmer, supporterklubber med 2000-2999 medlemmer har 3 stemmer, supporterklubber med over 3000 medlemmer har 4 stemmer. Utgangspunktet for beregningen er innbetalt kontingent. Fremmøtte representanter kan ikke stemme for andre enn den supporterklubben de representerer. Styrets medlemmer har uavhengig tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett med mindre de representerer sin supporterklubb. Alle fremmøtte på årsmøtet har talerett.

Årsmøtet skal behandle:

1. Godkjenning av fremmøtte medlemmer.

2. Godkjenne innkalling og forretningsorden

3. Godkjenne saksliste

4. Velge møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen for møtet

5. Behandle styrets beretning for perioden fra forrige årsmøte

6. Behandle regnskap samt kontrollkomiteens og revisors beretning

7. Behandle innkomne forslag

8. Behandle handlingsplan

9. Fastsette kontingenten

10. Behandle budsjett

11. Vedtektsendringer

12. Valg av styre

13. Valg av valgkomité med 2-4 medlemmer.

14. Valg av 1-2 revisor(er)

15. Valg av kontrollkomité med 2-4 medlemmer

§ 7 ÅRSMØTETS GANG

Det kan kreves skriftlig avstemning til alle punkter på dagsorden. Dersom 1 – en – delegat krever det, skal det foretas skriftlig avstemning. Valg: Styret velges for en periode på 2 – to – år. Halve styret er på valg ved hvert årsmøte. De øvrige komiteer har valgperioder på 1 – ett – år.

§ 8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller det kommer krav fra minst 1/3 av antallet ordinære årsmøtestemmer. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 2 – to – ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter, og som er bekjentgjort i innkallingen. De samme representasjonsregler som for ordinært årsmøte gjelder.

§ 9 STYRETS ARBEID

Styret er NSAs høyeste organ mellom årsmøtene. Styrets sammensetning skal så langt det lar seg gjøre være representativ for både medlemsklubbenes geografi, plassering og størrelse. Styret skal ha minimum fem og maksimalt syv medlemmer. Styret konstituerer seg selv, og plikter å ha en tett dialog med medlemsklubbene. Trer et styremedlem ut av styret i valgperioden, eller årsmøtet har valgt færre enn 7 styremedlemmer, kan styret ved behov oppnevne en erstatter frem til neste årsmøte.

§ 10 VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinært årsmøte. Forslag til vedtektsendringer kan fremmes av medlemsklubbene senest en uke før årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer fra styret skal være i sakspapirene. Vedtektsendringer krever 2/3 – to tredjedels – flertall blant fremmøtte stemmeberettigede.

§ 11 OPPLØSNING

Ved oppløsning av NSA skal alle udisponerte midler tilfalle et veldedig formål etter årsmøtets ønske. Oppløsning kan kun skje dersom to etterfølgende, ordinære eller ekstraordinære, årsmøter vedtar dette med 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.

Vedtektene ble opprettet 2001 og sist endret på årsmøtet 28. januar 2017